Polatdan ýasalan partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Polat plastinka atyş partlaýjy maşyn, üstüň posyny, kebşirleýiş şlaklaryny we masştabyny aýyrmak üçin örtük metalyny we profilini güýçli partladýar, birmeňzeş metal reňkine öwürýär, örtügiň hilini we poslamagyň öňüni alýar.Ony gaýtadan işlemek 1000 mm-den 4500mm aralygynda bolup, awtomatiki reňklemek üçin giriş gorag çyzyklaryny aňsatlyk bilen birleşdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

BH partlamasy —— Q69 seriýaly polat plastinkaPartlaýjy maşyn, işiňizi has netijeli ediň we çykdajylaryňyzy tygşytlaň

Polat plita atýan partlaýjy maşyna syn

Polat plastinka atyş partlaýjy maşyn, üstüň posyny, kebşirleýiş şlaklaryny we masştabyny aýyrmak üçin örtük metalyny we profilini güýçli partladýar, birmeňzeş metal reňkine öwürýär, örtügiň hilini we poslamagyň öňüni alýar.Ony gaýtadan işlemek 1000 mm-den 4500mm aralygynda bolup, awtomatiki reňklemek üçin giriş gorag çyzyklaryny aňsatlyk bilen birleşdirip biler.

BH polat plastinka atyş partlaýjy maşynyň jikme-jiklikleri

Bu önümçilik liniýasy iýmitlendiriji rolik stolundan, iş böleklerini anyklaýyş enjamyndan, partlaýjy arassalaýyşdan, materialdan aýlanyş ulgamyndan, arassalaýjy enjamdan, kameranyň rolik stolundan, iýmitlendiriji rolik stolundan, partlaýan tozany aýyrmak ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan ybarat.
Iş bölegi ýük göteriji forklift ýa-da hatar kran bilen iýmitlendiriji rolik stoluna geçirilýär we rolik stolunyň konweýer ulgamy tarapyndan ýapyk partlaýyş arassalaýyş otagyna iberilýär., Iş böleginiň ýüzüne täsir ediň, iş böleginiň üstündäki posy we kirleri aýyrmak üçin döwüň, soňra ýygnanan bölejikleri we ýüzýän tozany arassalamak üçin rolik çotgasyny, tabletka ýygnaýjy nurbady we ýokary basyşly turbany ulanyň. iş böleginiň, soňra bolsa rolik konweýeriniň arassalaýyş kamerasyndan iberiň, gowşuryş rolik stoluna geliň we forklift ýa-da kran arkaly bellenilen düşüriş rafyna eltiň.

BH polatdan ýasalan partlaýjy maşynyň spesifikasiýasy

Haryt Bölüm Q698 Q6912 Q6915 Q6920 Q6930 Q6940
Netijeli arassalaýyş giňligi mm 800 1200 1500 1800 3200 4200
Iýmit girelgesiniň giňligi mm 1000 1400 1700 2000-nji ýyl
Iş böleginiň uzynlygy mm 1200-12000 1200-13000 1500-13000 2000-13000 ≧ 2000 ≧ 2000
Geçiriş tizligi M / min 0.5-4 0.5-4 0.5-4 0.5-4 0.5-4 0.5-4
Atyş sesiniň abraziw akymynyň tizligi Kg / min 8 * 180 8 * 180 8 * 250 8 * 250 8 * 360 8 * 360
Ilkinji gezek ýüklemek ukyby kg 4000 5000 5000 6000 8000 10000
Howa üpjünçiligi M³ / sag 20000 22000 25000 25000 28000 38000

BH polat plastinka ok partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary

Shot Atylan blaster düzülişi kompýuter simulýasiýasyndadyr we göwher görnüşinde ýerleşdirilipdir.Abraziwiň ulanylyş tizligini ýokarlandyrmak üçin ýokarky we aşaky ok atyjylar biri-birine gabat gelýär.Abraziw örtügi birmeňzeş ediň.

machine (2)

● Ot açýan partlama kamerasynyň garawul plitalary 8 mm galyňlyga çydamly we könelişen 65Mn kabul edýär we gurluşyk bloklaryny gurmak usulyny ulanýar.Garawul plastinkasynyň tertibi otagy goramagyň täsirini has gowulaşdyrýar.Gereksiz energiýa galyndylaryny azaldyp we enjamlara gereksiz zeperleri azaldyp bilýän iş bölekleriniň ululygyna görä atylan partlaýjylaryň sanyny kesgitläp bolýar.
● Aýralyk enjamy ösen doly perde akymynyň perdesi şlak bölüjisini kabul edýär we aýralyk netijeliligi 99,9% -e ýetip biler.
● Iş böleklerini anyklaýyş enjamy, atylan partlaýjy maşynyň açylmagyna we saklanmagyna netijeli gözegçilik ediň, partlaýan maşynyň boş boşlugyndan gaça duruň, energiýa tygşytlaň we otagyň gorag plastinasy we atylan partlaýjy maşyn ýaly geýilýän bölekleriň durmuşyny gowulaşdyryň. .
Ult Näsazlyklary awtomatiki kesgitlemek we gijikdirilenden soň awtomatiki durmak.
Ust Tozany aýyrmak ulgamy ýokary öndürijilikli süzgüçli deprek tozan kollektoryny, tozan zyňylyşy 100mg / m3, ussahananyň tozan zyňylyşy bolsa 10mg / m3 aralygyndadyr, bu bolsa işçiniň iş gurşawyny ep-esli gowulandyrýar.
L Liftiň, aýyryjynyň we nurbat konweýeriniň iki ujundaky rulman goragy labyrint möhürleýji enjamy we U görnüşli başlyk gurluşyny kabul edýär.Aýralyk nurbady we nurbat konweýeriň çykaryş portlary ujundan uzak aralykda, nurbadyň soňunda bolsa ters geçiriji pyçaklary goşuň.
● istokarlandyryjy ýörite poliester simli göteriji guşak kabul edýär, göterijiniň ýokarky we aşaky rulonlary bolsa süýnmekden gaça durmak üçin sürtülmäni artdyrman, eýsem kemeriň çyzylmagynyň hem öňüni alýar.Abraziw aýlanyş ulgamynyň her güýç nokady näsazlyk duýduryş funksiýasy bilen üpjün edilýär.
Company Kompaniýamyz tarapyndan kesgitlenen uly hoz guýma ýörite demir hozy kabul edýär, gurluşy we gorag plastinkasynyň kontakt ýüzügi has uludyr we abraziwiň gabygyň içine girmeginiň döwülmeginiň öňüni almak has täsirli. hoz.
● abraziw arassalamak

Has ýokary önümçilik netijeliliginiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ulanýarys:
Birinji derejeli arassalaýyş: ýokary güýçli neýlon rolikli çotga + tabletka ýygnaýan nurbat;çotganyň ömrüni arassalamak ≥5400h
Ikinji derejeli howa üflemesi: ýokary basyşly fanat arassalaýyş otagyndan polat plastinka arassalananda üstünde oklaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin arassalaýyş kamerasynyň içinde we daşynda tozan urýar.
● Rolik sürüjisi basgançakly ýygylygy öwrüliş tizligini kadalaşdyrýar (ýygylyk öwrüjisini ulanyp, öndüriji adatça “Mitsubishi” -i hem kesgitläp bolýar), tizligi sazlaýjy hereketlendirijiniň ýerine ulgamyň ýygylygyny öwürýän ädimsiz tizligi kadalaşdyrýan ähli iş bölegi.(Tizlik aralygy 0,5-4m / min)
The Kameranyň rolik stolunyň giriş, çykyş we segmentli geçirişi, ädimsiz tizligi kadalaşdyrmak, ýagny ähli setir bilen sinhron hereket edip bilýär we polat iş ýerine çalt syýahat edip biler ýa-da çalt çykyp biler ýaly çalt hereket edip biler. çykaryş stansiýasynyň maksady.
P PLC programmirläp bolýan kontrolleýjiniň doly setirini, näsazlyk nokadyny, ses we yşyk duýduryşyny awtomatiki gözlemek we awtomatiki gözlemek.
Equipment Enjamyň ykjam gurluşy, ýerlikli ýerleşişi bar we hyzmat etmek üçin örän amatly.

Polat plastinka atyş partlaýjy maşynyň ulanylyşy

Polat plastinka atyş partlaýjy maşyn, rolikli konweýer esasynda işlenip düzülendir we esasanam önümçilik senagatynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülýär, maşynlaryň diapazony azalýar we ýasalmazdan ozal posy aýyrýar.Gurlan polat plastinka, şekiller we önümler gurluşykdan gämi gurluşygyna çenli dürli pudaklarda ulanylýar.Kebşirlemek üçin has gowy ýer berýär we örtügiň ýelmeşmegini gowulandyrýar.Uly bölümleri çalt arassalap, wagt tygşytlap we önümçilikdäki päsgelçilikleri azaldyp bolar.

Polat plastinadan partlaýjy maşynyň önümçilik prosesi

machine (7) machine (6) machine (5)

Polat plita atýan partlaýjy maşynyň çyzgysy

machine (4) machine (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň