Satuwdan soň hyzmat

1, iň çalt eltilmegini üpjün etmek üçin, Çingdaonyň deňiz we gury ýer gatnawy amatly, ýokary tizlikli transport ýollary ähli tarapa uzalyp gidýär we içerki we daşary ýurtly ulanyjylara öz wagtynda we netijeli eltip boljak tebigy deňiz porty amatly.
2, gurnamak we synag etmek üçin Binhai, netijeleri gurmaga we synagdan geçirmäge kömek etmek üçin saýta hünärmen tehnikleri iberer.
3, hünär tehniki taýýarlygy.Ulanyjylar okuw we ýolbelet zerur bolsa, hünärmen tehniki geňeşçilerimiz ulanyjylara howpsuz önümçiligi üpjün etmek üçin giňişleýin teoretiki we amaly tälim bererler.
4, ätiýaçlyk şaýlary üçin müşderilerimiz üçin bahany elmydama üpjün edýäris
5, Içerki bazar üçin, habarnamany alandan soň, satyjy 4 sagadyň içinde çalt jogap berdi we 24 sagadyň dowamynda alyjynyň sahypasyna tehnik iberdi.Bejeriş işgärleri bu ýeri şowsuzlyk bilen ewakuasiýa etmeli däldir
6, Daşary ýurt bazary üçin duýduryş alnanda alyjy 24 iş sagadynyň dowamynda jogap berer we 48 iş sagadynyň içinde çözgüt hödürlär.

1