BHMCBD seriýasy, tozan ýygnaýjy halta görnüşi

Gysga düşündiriş:

Tozy flýu gazyndan aýyrýar, tozan ýygnaýjy ýa-da tozany aýyrýan enjam diýilýär.Toz ýygnaýjynyň roly bu tozanlary süzmek bolar.Mysal üçin, kömür känlerinde gurluşyk wagtynda käbir kömür tozy peýda bolar.Gurluşyk işgärleri üçin bu tozanlar bedenine uly täsir eder we partlap biler.Bu tozanlar tozan ýygnaýjy tarapyndan süzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Toz ýygnaýjynyň wezipesi näme?

Tozy flýu gazyndan aýyrýar, tozan ýygnaýjy ýa-da tozany aýyrýan enjam diýilýär.Toz ýygnaýjynyň roly bu tozanlary süzmek bolar.Mysal üçin, kömür känlerinde gurluşyk wagtynda käbir kömür tozy peýda bolar.Gurluşyk işgärleri üçin bu tozanlar bedenine uly täsir eder we partlap biler.Bu tozanlar tozan ýygnaýjy tarapyndan süzülip bilner.

Wibrasiýa halta tozan ýygnaýjy we impuls tozan ýygnaýjy, köplenç ulanylýan tozan ýygnaýjydyr

Mehaniki wibrasiýa tozan kollektoryny we impuls ters tozan kollektoryny hemmetaraplaýyn deňeşdirmek

1.Mehaniki titreýän halta tozan ýygnaýjy, adatça tozany aýyrmak üçin howanyň köp bolmadyk we atmosfera zyňyndylarynyň talaplary ýokary bolmadyk iş şertlerinde ulanylýar.Tozany aýyrmagyň has adaty usulydyr.Bir gezek.Onuň artykmaçlyklary: kiçi aýak yzy, ýönekeý önümçilik we gurnama.Tozany aýyrmak prosesinde, sumkanyň ýüzüne ýapyşýan tozan titremek bilen titreýär we agyrlyk güýji bilen sarsýar.

2.Pulse yza gaýdýan halta tozan ýygnaýjy, tozany aýyrýan howa göwrümini ýokarlandyrmak we atmosfera zyňyndylary bilen deňeşdirilende ýokary derejede işleýär.Häzirki wagtda iň köp ulanylýan tozany aýyrmak usulydyr.Ulanyň, sumkanyň ýörite skelet goldawy bar, sumkanyň üstündäki tozan gysylan howa bilen yzyna gaýdýar, kabul ediş turbasynda ýörite wenturi, ýörite arka kanaly, impuls gözegçiligi we impuls dolandyryş klapany bar Yzyna zarba urmak we urmak, mata sumkasynyň ýüzüne ýapyşan tozan, yza gaýdyp aşak düşmek üçin agyrlyk güýji bilen birleşýär.Tozany ýok etmegiň ýokary netijeliliginiň, tozany aç-açan aýyrmagyň we atmosferadan tozanyň az çykarylmagynyň artykmaçlyklary bar;ýetmezçiligi, meýdanyň birneme uludygy we bahasy birneme ýokary bolmagydyr.

3.Pulsyň ters süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjy prinsipi, süzgüç materialy süzgüçli kartrijden başga, impuls tersi torba süzgüçiniň prinsipi bilen deňdir.Süzgüçli kartrij göwnejaý we skeleti bar, şonuň üçin has uly süzgüç meýdany we has kiçi göwrümi bar, umumy bahasy impulsly sumka süzgüçinden kän bir tapawutlanmaýar.Üstünlikleri: enjamyň göwrümi we görnüşi birneme kiçidir we daşamak we gurnamak amatly.Esasan polat gurluş pudagynda we ussahanalarda, üweýji we tozan aýyrmak pudaklarynda ulanylýar.Döküm we ýasama pudagynda ulanylsa, esasy süzgüç üçin siklon tozan ýygnaýjy bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Adetmezçiligi, bir süzgüçli patrony çalyşmagyň bahasy birneme ýokary, ýöne impuls halta süzgüçiniň umumy bahasy we bahasy ortaça

3.Pulse arassalaýjy kartrij süzgüji we sumka süzgüji impulslary arassalamak ýörelgesi, kartrij süzgüç materialy bolany üçin, süzgüçli kartrij, öz çarçuwasy bilen eplenýän şekilli, süzgüç meýdany bilen deňeşdirilende, umumy bahasy we impulsy az sumka süzgüçini arassalamak gaty üýtgeşik däl.Üstünlikleri: enjamyň göwrümi birneme kiçijik forma faktory, daşamak we gurmak aňsat.Polat senagaty we ussahanasy üçin ulanylýan, tozan üweýän we guýma we ýasama senagaty ýaly beýleki pudaklarda ulanylýan Siklonlar deslapky süzgüç bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Adetmezçilikleri: ýekeje süzgüçli kartrijiň çalyşmagy birneme ýokary, ýöne umumy bahasy we impulsly süzgüç bahasy

Impuls halta görnüşiniň tozan ýygnaýjysynyň esasy maşyn spesifikasiýasy

Model

Howanyň göwrümi (m3/ sag)

Süzgüç meýdany ()

Basyş (Mpa)

Giriş tozan konsentrasiýasy (g / m)3)

Outtozanyň konsentrasiýasyna ýol beriň (g / m)3)

BHMC-32

2880-4880

32

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-48

4320-7200

48

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-60

5400-9000

60

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-72

6480-10800

72

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-90

8100-13500

90

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-120

10800-18000

120

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-150

13000-22500

150

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-180

16200-27000

180

0.4-0.6

<1000

<10-80

BHMC-210

18900-31500

210

0.4-0.6

<1000

<10-80

Toz ýygnaýjy programma

Sement zawody
Himiýa senagaty
Dörediji senagat
Lighteňil senagat
Kauçuk senagaty
Daş gum döwýän zawod

Impulsyň ters tozan kollektorynyň artykmaçlyklary

1. Dustokary tozany aýyrmagyň netijeliligi: impulsyň ters zarba görnüşi tozan ýygnaýjy, otagda saklanýan ýel impulsynyň pürküji tozan arassalaýyş tehnologiýasyny kabul edýär we arassalaýyş netijeliligi has ýokary
2. Torbanyň üýtgemeginiň işleýiş şertleri gowulaşdy: impulsly tozan ýygnaýjy, sumkanyň ýokarky çyzuw usulyny ulanýar. Torba üýtgedilende skelet çekilenden soň hapa sumka gutynyň aşaky bölegine goýulýar…
3. Gowy möhürlemek: Gutynyň korpusy howa geçirijiligi, oňat möhürlenmegi bilen bezelendir we gapy ajaýyp möhürleýji materiallardan ýasalýar. Önümçilik döwründe kerosin bilen tapylýar.

3. Tozany arassalamak üçin energiýa sarp edilişiniň azalmagy: Impuls-ters görnüşli tozan ýygnaýjy, tozan arassalamak üçin aşaky kameranyň howa togtadyjy impulsyny sepýänligi sebäpli, tozany doly arassalamak maksadyna bir gezek urmak arkaly ýetip bolar, şonuň üçin tozany arassalamak sikli uzalýar we tozany arassalamak üçin energiýa sarp edilýär,

Süzgüç haltasynyň uzak ömri: sumkany düýpli abatlamak we çalyşmak ulgam janköýeriniň adaty iş şertlerinde aýratyn otaglarda amala aşyrylyp bilner.Süzgüç haltasynyň agzy gowy möhürleme ýerine ýetirijiligi, berk we ygtybarly elastik giňelme halkasyny kabul edýär.Süzgüçli sumka keýigi köpburçly görnüşi kabul edýär, bu sumka bilen keeliň arasyndaky sürtülmäni azaldýar, sumkanyň ömrüni uzaldýar we sumkany düşürmek üçin amatly.

Torbany üýtgedýän iş şertleriniň gowulaşmagy: tozan ýygnaýjy impulsyň ýokarky sumkasyny çekmek usulyny ulanýar.Torba yzyna alnandan soň, hapa halta gutynyň aşagyndaky külbä salynýar we sumkanyň üýtgeýän iş şertlerini gowulandyrýan çukurdan çykarylýar.

Gowy howa geçirijiligi: guty korpusynyň howa geçirijilik dizaýny, gowy howa geçirijiligi, barlag gapylary üçin ajaýyp möhürleýji material, önümçilik wagtynda kerosiniň syzmagy, howanyň syzmagy pes


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň