Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1.Atylan partlaýjy maşyn üçin maksat bazary näme?

Atylan partlaýjy maşyn, mundan beýläk işlemek ýa-da boýamak üçin taýýarlyk görmek bilen el bilen arassalamakdan has çylşyrymly usuly talap edýän müşderiler üçin niýetlenendir.

2.Onuň haýsy görnüşini ulanýar?

Atylan partlaýjy maşyn, tegelek polatdan peýdalanmak üçin niýetlenendir.Atyş ulgamyň içinde gaýtadan işlenýär we partlama prosesinde doly ýitýänçä kiçelýär.Başlamak üçin takmynan iki tonna gerek we partlama sagadyna takmynan 20 funt sarp edilýär.Zerur bolanda doldurmak aňsat ýerine ýetirilýär.

3. Bu görnüşli atyş enjamyny işletmek üçin näme talaplar bar?

Elektrik ulgamy üç fazaly girişde işleýär we zerur bolsa üpjün ediş naprýa .eniýesi üçin transformator üpjün ediler.Arassa we gury gysylan howa üpjünçiligi hem zerurdyr.

4.Bu görnüşli partlaýjy maşyny ulanmagyň önümçilik bahasy näçe?

● Özbaşdak işlenip düzülen ýokary netijelilik hereketlendirijisi, atylan partlaýyş otagynyň ýerleşişini optimizirläň, enjamlarymyz bäsdeşiň atýan partlaýjy enjamlaryndan has az güýç talap etsin.
Man El bilen edilýän usullaryňyz bilen deňeşdirilende, atylan partlaýjy maşynyň el bilen arassalamakdan azyndan 4-5 esse öndürijidigini ýadyňyzdan çykarmaň.
The Işleýän wagty enjamy ýüklemek we işletmek üçin diňe bir operator talap edilýär.Zähmet çykdajylary has pes.
● Mundan başga-da, arassalamak üçin ägirt uly kuwwat bolar.Şeýle maşyny ulanmak gaty gowy zat.

5. “Shot Blasting” enjamy üçin ýörite operator başarnyklary barmy?

Nook, enjamy tehnikimiz gurnandan we işe girizensoň, enjamy işletmek diňe wyklýuçatellere gözegçilik etmekden we islenýän ýeriň partlama effekti üçin tizlik şkalasyny kesgitlemekden ybaratdyr.Bejeriş hem ýönekeý.