Çeňňek görnüşindäki ok partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn ulanylyşy:

Çeňňek görnüşli partlaýjy maşyn, guýma bölegini arassalamak üçin, gurluşyk, himiýa in engineeringenerçiligi, maşyn gurallary we iri, orta göwrümli guýma we ýuwujy ýerleri arassalamak üçin amatlydyr. Bu iň meşhur görnüşli arassalaýjy maşyn.
Bu arassalamak tehnologiýasyny gazanmak üçin ulanýarys
kemsitmek maksady,
güýçlendiriň
Içerki stresleri aýyryň
Surfaceeriň ýelmeşmegini gowulandyrmak
Peseltmek
ýadawlyga garşylygy gowulandyrmak

Hyzmat möhletini uzaltmak
Hook Type Shot Blasting Machine (3)

Hook Type Shot Blasting Machine (5)
Arassalamazdan ozal

Hook Type Shot Blasting Machine (6)
Arassalanandan soň

Maşynyň aýratynlyklary
1.PLC (Siemens ýa-da Omron markasy) elektrik dolandyryş ulgamy, parametrleri we howpsuzlyk kepilligini sazlap bilýär, adaty standart görnüşi PLC bolmasa.

Hook Type Shot Blasting Machine (2)

Hook Type Shot Blasting Machine (4)

Hook Type Shot Blasting Machine (1)

Guşak birikmesi merkezden gaçyryş görnüşli turbina bilen has durnukly we birmeňzeş aýlanma tizligi.Rokary tizlikli aýlaw tizligi 3000r / min.

Sorag-jogap

1.Gurnama enjamyny nädip gurmaly?
Daşary ýurt hyzmatyny hödürleýäris, inerener ýeriňizdäki gollanma gurnamasyna we düzedişlerine baryp biler we gurnama gollanmasyny hem hödürleýäris.
2. Dogry ululykdaky maşyny nädip saýlamaly?
Binhai, islegiňize görä enjamy dizaýn edýär.Iş eseriňiziň iň uly ululygyny we agramyny we arassalaýyş netijeliligini alýançaňyz, iň oňat çözgüdi taýýarlarys.
3. Maşynyň mukdaryny nädip dolandyryp bolar.
Bir ýyllyk maşyn kepilligi we 10 sany QC topary, çyzuwdan başlap, maşyn gutarýança her bölegini barlamak üçin, ähli işlemegiň kynçylyk çekmeýändigine göz ýetiriň.
4. gowşuryş wagty näçe?
Adatça 5-30 iş güni.
5. Arassa tizlik näme?
5-8 minut
6. Arassa dereje nähili?
Sa2.5, metal ýalpyldawuk, Şwesiýa standarty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň