Kazyýetler

 • 80T öwrüm stoly partlaýjy maşyn işe girizildi

  Bu ýyl iň uly trolleýli partlaýjy maşyn!Birnäçe aýdan 80T öwrüm stoly atyş partlaýjy maşyn ahyrsoňy müşderiniň zawodynda önümçilige başlaýar!
  Koprak oka
 • Çeňňek görnüşli partlaýjy maşynyň müşderisi

  Bu, BHJC Machinery tarapyndan polat önümlerini arassalamak üçin bir çeňňek partlaýjy maşyn.Bular atylmazdan ozal we soň düşürilen suratlar, näderejede tapawudyň bardygyny görüp bilersiňiz: Pos aýrylmasa, iş bölekleri hem güýçlenýär we içki stres ...
  Koprak oka
 • QH6925 rolikli konweýer, partlaýjy maşynyň müşderisi

  “BH Blasting” topary rolikli konweýeriň partlaýjy maşynyny üstünlikli gurnamagy tamamlady.Müşderimiz: “Häzirki ýagdaýy göz öňünde tutup, muny düýbünden goýmak aňsat däl.Soňky birnäçe aýyň dowamynda eden tagallalary üçin tutuş toparyňyza sag bolsun aýdýaryn ...
  Koprak oka
 • polat kagyz müşderisi

  BH Machinery, Taýlandly bir köne müşderi üçin polat kagyzdan partlaýjy maşyn ýasady.Bu enjam, müşderiniň ýörite haýyşy boýunça doly dizaýn edildi we şu aýlarda gaty gowy işleýär.BH Blasting, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmaga we müşderä kömek etmäge hemişe taýýar ...
  Koprak oka
 • Q35M 2-nji seriýa stansiýalary öwüriň Stol görnüşi Shot Blasting Machine, Q35 seriýaly täzelenen önümler.

  BHJC Machinery, teker zolagyny öndürýän müşderi üçin Q35M 2 stansiýasyny öwüriň.Bu 2 stansiýa “Turn Table Shot Blasting Machine” “Q35 Series Turn Table Type Shot Blasting Machine” -yň kämilleşdirilen önümidir.Aýlanýan stol wi aýlanýan gapyda oturdyldy wi ...
  Koprak oka
 • Taýlandda kemeri atýan partlaýjy maşyn

  Soňky ýyllarda ýykylan guşakly partlaýjy maşynlar, esasanam çylşyrymly gurluşlar ýa-da list görnüşli, doly awtomatiki, täsirli arassalamak we kiçi enjamlar ýaly kiçi göwrümli iş böleklerini arassalamak üçin has meşhur.
  Koprak oka
 • Polat gurluşy atyş partlaýjy maşyn

  Wideodan görnüşi ýaly, müşderimize guranymyzdan soň synagdan geçýär.Bu enjam gurluşyk tehnikasynda we köpri öndürmek pudagynda giňden ulanylýar.Örtügiň hilini ýokarlandyrmak üçin pos we masştaby aýyrmak üçin asyl polat ýüzüne güýçli atyş partlamasy ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Hanger görnüşi atyş enjamy

  Wideoda görkezilişi ýaly, bu çeňňek partlaýjy maşyn ýokary ýük göterijilik ukyby, ýokary arassalaýyş netijeliligi, ýönekeý işleýşi we çeýeligi bilen häsiýetlendirilýär.Ony özleşdirip bolýar we dürli orta we uly guýma önümlerini, ýuwujylary we kebşirlemeleri, esasanam ...
  Koprak oka
 • Tunelde partlaýjy maşyn

  Tunel görnüşli atyş partlaýjy maşyn, her bir iş gutarandan soň durmazdan üznüksiz partlama arkaly.Kauçuk pru springina plastinka möhürleýji enjam, girelgede we rozetkada polat okuň arassalaýyş kamerasyndan çykmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde, üflemek we arassalamak bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Simli kemer partlaýjy maşyn

  Müşderi arassalaýyş täsirini görenden soň enjamlarymyzdan we hyzmatymyzdan gaty kanagatlanýar.Bu enjamyň artykmaçlygy, tor yzlaryny azaltmak ýa-da ýok etmek üçin peristaltiki mehanizmiň bolmagydyr. Tekiz, inçe diwar, alýumin garyndysy we ot üçin amatly we awtomatiki üznüksiz işlemek ...
  Koprak oka
 • sim çybyklary

  Enjamyň öndürijiligi synagdan geçirilýär we netijeleri ajaýyp!Bu, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen maşynyň täze görnüşidir.Kiçijik meýdany öz içine alýar we işlemek aňsat.Dürli diametrli simleri arassalamak üçin amatly. Onda az sarp edilýän bölekler bar, ýönekeý we fa ...
  Koprak oka
 • BHMC impuls görnüşli sumka süzgüji

  BHMC görnüşli impulsyň yzyna urýan halta süzgüji, ösen içerki we daşary ýurt tehnologiýasyny doly özleşdirenden soň kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen impuls halta süzgüçiniň täze nesli.Süzgüçli halta komponentinden, ýol görkeziji enjamdan, impuls sanjym ulgamyndan, kül çykaryş ulgamyndan, dolandyryş ulgamyndan, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2