Polat turba atýan partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Polat turba atýan partlaýjy maşyn, uly tegelek polat turbalaryň we ýel energiýasy ýel diňleriniň daşky diwaryny arassalamak we käbir ýagdaýlarda içki we daşarky diwarlaryň ýüzlerini arassalamak üçin ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýän ýörite partlaýyş enjamynyň täze görnüşidir. polat turbalardan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat turba atýan partlaýjy maşyn

Polat turba atýan partlaýjy maşyn, uly tegelek polat turbalaryň we ýel energiýasy ýel diňleriniň daşky diwaryny arassalamak we käbir ýagdaýlarda içki we daşarky diwarlaryň ýüzlerini arassalamak üçin ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýän ýörite partlaýyş enjamynyň täze görnüşidir. polat turbalardan.Atylan partlama arkaly diňe bir pos, masştab, kebşirlemek şlaklaryny aýyrmak bilen çäklenmän, iş böleginiň üstüne çäge zyňmak bilen çäklenmän, iş böleginiň içki stresini peseldip, iş böleginiň ýadawlygyna garşylygy ýokarlandyryp, iş böleginiň üstüni düzüp biler. metal we iş böleginiň üstüni artdyrmak Boýag plyonkasynyň ýelmeşmegi polat turbanyň we tegelek poladyň poslama garşy işini güýçlendirýär we iş böleginiň hyzmat möhletini uzaldýar.Iň soňunda bolsa turbalaryň ähli ýüzüni we içki hilini gowulaşdyrmak maksadyna ýetiň.

Tehniki maglumatlar

QGW20-50

QGW80-150

Turbanyň diametrini tertipläň (mm)

30-500

250-1500

Abraziw akym tizligi (kg / min)

2X260

2X260

2X750

Arassalaýyş tizligi (m / mim)

0.5-4

0.5-4

1-10

Polat turba atýan partlaýjy maşynyň esasy aýratynlyklary

1. Atylan partlaýjy enjam, ýokarky partlama tertibini kabul edýär.Dürli diametrli polat turbanyň aşaky ýüzi rolik stoluň üstünde şol bir beýiklikde berilýändigi sebäpli, atylan blaster aşakdan ýokara çykýar we abraziw bilen polat turbanyň üstündäki aralyk esasan birmeňzeşdir. arassalaýyş täsiri has birmeňzeşdir.
2. Iş bölegi atylan partlaýjy maşynyň girişinden we çykyşyndan yzygiderli geçýär.Abraziwiň daşyndan uçmagynyň öňüni almak üçin, uly diametrli polat turbanyň arassalanmagy sebäpli, enjam abraziwiň ajaýyp möhürini gazanmak üçin köp gatly çalşylýan möhürleýji çotgany ulanýar.
3. Merkezden gaçyryş kantilwer romanyny ulanmak, ýokary öndürijilikli köp funksiýaly atyş partlaýjy maşyny, uly partlaýyş mukdary, ýokary netijelilik, pyçagy çalt çalyşmak, umumy çalyşma ýerine ýetirijiligi, aňsat tehniki hyzmat.
4. Simulirlenen abraziw diagramma (atylan partlaýjy maşynyň modelini, sanyny we giňişlik ýerleşişini kesgitlemegi goşmak bilen) we partlaýjy maşynyň ähli çyzgylary kompýuter kömegi bilen doly çyzylýar.Abraziwiň ulanylyş tizligi we zähmet öndürijiligi ýokarlanýar, arassalaýyş täsiri üpjün edilýär we kameranyň gorag plastinkasyndaky eşik azalýar.
4. Aýrylyş mukdaryny, aýralyk netijeliligini we ok atmagyň hilini ep-esli ýokarlandyrýan we atylan partlaýjy enjamdaky könelmegi peseldýän doly görnüşli BE görnüşli şlak bölüji ulanylýar.
5. Rolling Mn13 polat arassalaýyş otagynda goramak üçin ulanylýar we gorag plastinkasy ýörite hoz bilen berkidilýär.Çalyşmak ýönekeý we amatly we uzak ömri bar.
6. Baglanyşyk çyzygy
Geçiriji baglanyşyk liniýasy ýygylyk öwrüji arkaly ädimsiz tizligi kadalaşdyryp biler.Dürli spesifikasiýalaryň polat turbalarynyň belli bir tizlikde atylmagyny üpjün etmek üçin polat turbanyň iň gowy partlama effektini almak üçin ok partlaýyş kamerasynda ýeterlik dolanyşyk wagty bolýar.
Rolik aralygyny sazlamak sazlaýjy enjam tarapyndan amala aşyrylýar.Her bir rolik topary sinhron sazlamany gazanyp bolar ýaly birleşdiriji çybyk bilen birikdirilýär.Düzediş usuly, ulanyjynyň talaplaryna görä dürli turba diametrlerine görä sazlanyp bilner.
Her bir rolik, burçuny geçiriji ugruna sazlamak üçin ýaýyň ortasynda aýlanyp bilýär.Rolikanyň tizligi hemişelik bolanda, iş böleginiň iberiş tizligi we aýlanma tizligi üýtgedilýär.Roluň burçy çybyk we penjäniň mehanizmi bilen sinhron sazlanýar.
Her rolikiň güýji reduktor tarapyndan döredilýär we güýç talaplaryna görä dürli mukdarda reduktorlar tertipleşdirilip bilner.Rolikanyň daşky tegelegi hem çeýeligi, hem-de aşgazan garşylygy bolan we polat turbany netijeli goldaýan gaty rezin.
7 、 Polat turba aýlanýar.
8  dust Tozan ýygnaýjy, daşky gurşawy goramak impuls süzgüçli kartrijiň tozan ýygnaýjysyny kabul edýär.Tozan ýygnaýjynyň uly süzgüç meýdany we gowy süzgüç täsiri bar.
9  machine Maşyn dizaýny dizaýnda täze, ulanmak we goldamak aňsat.
10 automatic aut Awtomatiki öçürmek duýduryş funksiýasyny ýerine ýetirmek üçin awtomatiki näsazlygy anyklaýyş enjamyny ulanmak.Bu enjam ösen gurluşyň, ýerlikli dizaýnyň, ygtybarly işlemegiň we ýokary öndürijiligiň aýratynlyklaryna eýedir.
11 pit Çukur gurluşy bolmazdan, aňsat tehniki hyzmat.

Polat turbadan partlaýjy maşyn Gurluş aýratynlyklary
1. arassalamak yzygiderliligi
Adingüklemek (ulanyjy bilen üpjün edilen) → baglanyşyk çyzygy → atylan partlama otagyna giriň → atylan partlama (iş bölegi öňe barýarka aýlanýar) shot atylan partlama otagyny iýmitlendiriň → baglanyşyk çyzygy → düşüriş (ulanyjy tarapyndan üpjün edilýär)
2.Abraziw aýlanyş yzygiderliligi
Abraziw ammar → Akym gözegçiligi → Atylan partlama iş bölegi → Çelek lifti dik dik → Pelletiň bölünişi → (Gaýtadan işlemek)
4. Gurluş aýratynlyklary
Enjamyň gurluşy iýmitlendiriji rolik stolundan (12 metr), partlaýjy maşyn, iýmitlendiriji rolik stolundan (12 metr), howa dolandyryş ulgamy, elektrik dolandyryş ulgamy we tozany aýyrmak ulgamyndan ybarat.
Atylan partlaýjy maşyn, partlaýjy kameradan, atylan partlaýjy gurnama, ok atyjy we panjara, atylan şlak bölüji, lift, platforma merdiwan relsleri, üpjün ediş ulgamy we beýleki böleklerden durýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň