Şaýatlyklar

1. Wýetnamly jenap Çeng (20T ýaşyl çäge çyzygy)

Kompaniýaňyzyň 20T toýundan ýasalan çäge gaýtadan işleýän enjamlaryny ulandyk, ulanmak gaty aňsat, enjamlar nepis ýasaldy we kebşirleýiş tikişleri owadan.Binhaýyň işgärleri gaty ökde.Enjamlary gurnamak we işe girizmek ýakyn wagtda ulanylmaga berler.Başlyk we maşgala gaty dostlukly.Başlygyň öýüne baranymyzda, olaryň höweslerini we ak ýürekliligini çuňňur duýdum.
Bu ýyl ýene partlaýjy enjamy sargyt ederis.

cu (2)

cu (6)

2. Russiýadan jenap Sergeý Salo
Biz Binhaýyň Russiýadaky wekili we 2013-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk edýäris. Binhai atýan partlaýjy maşyn arassalaýjy enjamlar ýerli ýerlerde gaty meşhur, arassalaýyş täsiri gowy, bahasy amatly, satuwdan soň hyzmat kepillendirilýär, enjamlar çydamly, esbaplar has berkdir.Geliň, ynam bilen hereket edeliň.

3. Günorta Koreýadan hanym

4 ýyl bäri Hytaýdan gelýän enjamlary ulanýaryn.Köp kontaktly galyplaýyş enjamy gaty gowy ulanyldy.Işiň netijeliligini ýokarlandyrýandygy sebäpli, şol bir pudakda tapawutlanýar, şonuň üçin köp bäsdeş menden enjamlary nireden satyn alandygymy sorady.

cu (3)

cu (7)

4. Argentinaly jenap Baýsrl
Kenarýaka polat arassalaýjy enjamlary 18 ýylda satyn aldyk.Arassalaýyş täsiri gaty gowy we örän çalt.Customerserli müşderilere pos aýyrmagy gaýtadan işleýäris, bu gaty meşhur.Biz hytaý önümlerini hakykatdanam halaýarys

5. Wýetnam polat çyzykdan jenap
Kompaniýanyňyzyň polat plastinka öňünden taýýarlaýyş liniýasyny 15 ýyl bäri ulanýarys, ilki posy aýyrmak, soň bolsa boýamak.Gurnaýjylar gaty çynlakaý işleýärler we çalt gurýarlar.Ulanmak we güýji tygşytlamak gaty aňsat.

cu (4)

cu (5)

cu (6)