BH kompaniýasy täze köp turbaly siklony täze döretdi

BH kompaniýasy täze köp turbaly siklon tozan kollektoryny (XX turba) täze döretdi.Tubeeke turba, 1000 m3 / sag howa göwrümini dolandyryp bilýär, bu bolsa bölejik galyndylaryny bölüjiniň bölüniş netijeliligini ýokarlandyryp we bölüjiniň bölünýän ýerinde howa göwrüminiň we howa basyşynyň durnuklylygyny üpjün edip biler.
Köp turbaly siklon tozan ýygnaýjy, tozan ýygnaýjynyň bir görnüşidir.Tozany aýyrmagyň mehanizmi tozany öz içine alýan howa akymynyň aýlanmagyny üpjün etmekdir we tozan bölejikleri merkezden gaçyryş güýji bilen howa akymyndan bölünip, diwara gysylýar, soňra bolsa tozan bölejikleri agyrlyk güýji bilen külüň içine gaçýar.

Dinönekeý siklon tozan ýygnaýjy, ýönekeýleşdirilen, konus we kabul ediş we işleýiş turbalaryndan durýar.Siklon tozan ýygnaýjy ýönekeý gurluşa eýe, öndürmek, gurmak, saklamak we dolandyrmak aňsat, enjamlara maýa goýumlary we iş çykdajylary az.Gaty we suwuk bölejikleri howa akymyndan ýa-da gaty bölejikleri suwuklyklardan aýyrmak üçin giňden ulanylýar.Adaty iş şertlerinde bölejikleriň üstünde hereket edýän merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjüniň 5-2500 essesidir, şonuň üçin köp turbaly siklonyň netijeliligi agyrlyk güýji kamerasyndan has ýokarydyr.Köplenç 3μm-den ýokary bölejikleri aýyrmak üçin ulanylýan paralel köp turbaly siklon enjamy 3μm bölejikleri üçin tozany aýyrmagyň 80-85% -ine eýe.

iş ýörelgesi
Köp turbaly siklon tozan ýygnaýjynyň tozany aýyrmak mehanizmi, tozany öz içine alýan howa akymyny öwürmekdir we tozan bölejikleri merkezden gaçyryş güýji bilen howa akymyndan bölünip, diwara gysylýar we tozan bölejikleri düşýär. agyrlyk güýji boýunça kül.Köp turbaly siklon dürli görnüşlere öwrüldi.Akymyň giriş tertibine görä, tangensial giriş görnüşine we eksenel giriş görnüşine bölünip bilner.Şol bir basyş ýitgisinde, soňkusynyň gaýtadan işläp bilýän gazy öňküsinden 3 esse köpdür we gaz akymy deň paýlanýar.Dinönekeý siklon tozan ýygnaýjy, ýönekeýleşdirilen, konus we kabul ediş we işleýiş turbalaryndan durýar.Siklon tozan ýygnaýjy ýönekeý gurluşa eýe, öndürmek, gurmak, saklamak we dolandyrmak aňsat, enjamlara maýa goýumlary we iş çykdajylary az.Gaty we suwuk bölejikleri howa akymyndan ýa-da gaty bölejikleri suwuklyklardan aýyrmak üçin giňden ulanylýar.Adaty iş şertlerinde bölejikleriň üstünde hereket edýän merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjüniň 5-2500 essesidir, şonuň üçin köp turbaly siklonyň netijeliligi agyrlyk güýji kamerasyndan has ýokarydyr.Köplenç 0,3μm-den ýokary bölejikleri aýyrmak üçin ulanylýan paralel köp turbaly siklon enjamy 3μm bölejikler üçin 80-85% tozan aýyrmak netijeliligine hem eýe.Temperatureokary temperatura, könelişme we poslama we egin-eşiklere çydamly ýörite metal ýa-da keramiki materiallar bilen gurlan siklon tozan ýygnaýjy, 1000 to çenli temperaturada we 500 × 105Pa çenli basyş edip biler.Tehniki we ykdysady taraplary göz öňünde tutsak, siklon tozan ýygnaýjysynyň basyşyň ýitmegine gözegçilik diapazony adatça 500-2000Pa deňdir.Köp turbaly siklon tozan ýygnaýjy, integral bedeni emele getirmek we kabul ediş we işleýiş otaglaryny paýlaşmak üçin köp siklon tozan ýygnaýjylaryny paralel ýagdaýda ulanýandygyny we köp turbaly tozan ýygnaýjyny emele getirýän umumy külçäni aňladýar.Köp turbaly siklondaky her siklonyň ortaça ululygy we ortaça mukdary bolmaly we içki diametri gaty az bolmaly däl, sebäbi aňsatlyk bilen blokirlemek üçin gaty az.

Köp turbaly siklon tozan ýygnaýjy, ikinji derejeli howa goşulan siklon tozan ýygnaýjydyr.Işleýiş ýörelgesi, tozan ýygnaýjy gabykda howa akymy aýlananda, ikinji derejeli howa akymy, tozany aýyrmak täsirini gowulandyrmak üçin arassalanan gazyň aýlanmagyny güýçlendirmek üçin ulanylýar.Bu aýlanmany gazanmagyň we tozany külüň içine taşlamagyň iki ýoly bar.Birinji usul, ikinji derejeli gazy gorizontaldan 30-40 gradus burçda gabygyň periferiýasy boýunça ýörite açyklyk arkaly daşamakdyr.

Ikinji usul, ikinji derejeli gazy arassalanan gazy aýlamak üçin meýilli pyçaklar bilen ýyllyk obli akym gazynyň üsti bilen daşamakdyr.Ykdysady nukdaýnazardan, ikinji derejeli howa akymy hökmünde tozan saklaýan gaz ulanylyp bilner.Arassalanan gazy sowatmak zerurlygy ýüze çykanda, käwagt açyk howany aýlamak üçin ulanyp bolýar.Siklon tozan ýygnaýjysynyň tehniki parametrleri adaty siklona ýakyn.

Häzirki wagtda minalarda we zawodlarda howa girelgesiniň tozany aýyrmagy gowy depgini görkezdi.Köp turbaly siklonyň howa girelgesine akýan howa akymynyň başga bir bölegi köp turbaly siklonyň ýokarsyna, soňra bolsa gaz turbasynyň daşyndan aşaklygyna süýşer.Centralokarky merkezi howa akymy, ýokarlanýan merkezi howa akymy bilen bilelikde howa turbasyndan çykýar we içindäki dargadylan tozan bölejikleri hem alynýar.Aýlanýan howa akymy konusyň düýbüne ýetenden soň.Toz ýygnaýjynyň okuna öwrüliň.Içerki ýokarlanýan içerki howa akymy tozan ýygnaýjynyň gaz turbasy bilen emele gelýär we boşadylýar.Tozany aýyrmagyň netijeliligi 80% -den gowrak bolup biler we soňky ýyllarda ýörite siklon tozan ýygnaýjy kämilleşdirildi.Tozany aýyrmagyň netijeliligi 5% -den gowrak bolup biler.Aýlanýan howa akymynyň aglaba köplügi diwaryň üstünde öz-özünden aýlanýar, ýokardan aşaklygyna konusyň aşagyna aýlanýar we tozan saklaýan howa akymyny emele getirýär.

Güýçli aýlanma wagtynda emele gelen merkezden gaçyryş güýji dykyzlygy has uzaklara ýaýradar. Gazyň tozan bölejikleri gapyň diwaryna zyňylýar.Tozan bölejikleri diwar bilen birleşenden soň, inertial güýji ýitirýärler we diwaryň üstündäki kül ýygnaýjysyna düşmek üçin giriş tizligine we öz agyrlyk güýjüne bil baglaýarlar.Köp turbaly siklon tozan ýygnaýjy, paralel birikdirilen birnäçe siklonly siklon tozan ýygnaýjydyr.Giriş turbalaryny we kül çeleklerini umumy ulanmak.Tozan ýygnaýjynyň howa girişiniň gaz tizligini dizaýn etmek möhümdir.Adatça 18m / s-den az bolmaly däldir.Gaty pes bolsa, gaýtadan işlemegiň netijeliligi peseler we dykylmak howpy bar.Gaty ýokary bolsa, siklon çynlakaý könelýär we garşylyk ep-esli ýokarlanar.Tozany aýyrmagyň täsiri düýpgöter üýtgemez.Köp turbaly siklonyň aýlanýan bölekleri we geýýän bölekleri ýok, şonuň üçin ulanmak we goldamak gaty amatly.Siklon, köp turbaly siklon tozan ýygnaýjynyň içki bölegi bolup, sumkanyň tozan ýygnaýjysynyň süzgüç tozanyna deňdir.Ulanyş şertlerine görä polat plitalar ýaly siklonlary ýasamak üçin dürli materiallar ulanylyp bilner.Performanceokary öndürijilikli tozan ýygnaýjy bilen yzygiderli ulanylanda siklon öňdäki basgançakda ýerleşdirilýär.Tozany hemmetaraplaýyn aýyrmak arkaly çykýan tozan, Döwlet daşky gurşawy goramak administrasiýasy tarapyndan kesgitlenen zyňyndy standartlaryna laýyk gelip biler.


Iş wagty: 16-2022-nji mart