Kepillik syýasaty

1) maşyn kepilligi 12 aý, gutarnykly gurnamanyň we düzedişiň senesi.

2) Kepillik döwründe mugt ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris (tebigy betbagtçylyklardan başga we ş.m. adam tarapyndan döredilen amallar), ýöne daşary ýurtly müşderiler üçin ýük tölemeýäris;

3) enjamyňyzda haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, islendik wagt e-poçta arkaly habarlaşyň ýa-da 0086-0532-88068528 belgä jaň ediň, 12 iş sagadynyň dowamynda jogap bereris.
Ilki bilen inerenerimiz size çözgüdi aýdar, eger henizem soragy çözmeseňiz, enjamyňyzy saklamak üçin öz ýeriňize baryp biler.Alyjy goşa ýol biletlerini we ýerli otag tagtasyny tölemeli.

Iberilmezden ozal, Binhai enjamlary doly we ünsli üpjün etmek boýunça gollanma bilen üpjün eder, enjamlaryň näsazlyk derejesini peselder, enjamlaryň ömrüni we iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar:
Partlaýjy maşyny abatlamak we bejermek

1. Gündelik abatlaýyş we tehniki hyzmat
Partlaýyş bölegi
synag:
(1) shothli atylan blasterlerde we atylan blaster hereketlendirijilerinde berkidiji boltlar barmy?
(2) Atylan blasterde könelişen bölekleriň ýagdaýyny geýiň we könelen bölekleri wagtynda çalşyň
(3) Atylan partlaýyş otagynyň barlag gapysy berkmi?
(4) Öçürilenden soň, enjamdaky ähli bölejikleri pellet silosyna eltmeli we bölejikleriň umumy mukdary 1 tonnadan köp bolmaly;
(5) Üpjünçilik turbasyndaky pnewmatik derwezäniň ýapykmy
(6) Atylan partlaýyş otagynda garawul plastinkasyny geýiň
Elektrik dolandyryş bölümi
(1) Her çäkli wyklýuçateliň we ýakynlyk wyklýuçateliniň kadalydygyny barlaň
(2) Konsoldaky signal çyralarynyň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň

2. Bejeriş we tehniki hyzmat
Partlama we iberiş ulgamy
(1) Janköýer klapanynyň we fan klapanyň açylyşyny barlaň we sazlaň we çäk wyklýuçatelini kesgitläň
(2) Sürüji zynjyryň berkligini sazlaň we ýag çalyň
(3) Atylan partlaýjy motoryň bitewiligini barlaň
(4) Çelek liftiniň çelek guşagyny barlaň we sazlaň
(5) Çelek lifti kemerindäki çelek boltlaryny barlaň
.
(7) Reduktoryň çalgy ýagyny barlaň, eger görkezilen ýag derejesinden pes bolsa, degişli spesifikasiýanyň ýagy doldurylmalydyr

Elektrik dolandyryş bölümi
(1) Her AC kontaktçynyň we pyçak wyklýuçateliniň kontakt ýagdaýyny barlaň.
(2) Elektrik liniýasynyň we gözegçilik liniýasynyň zeper ýetendigini barlaň.
(3) Her motory aýratyn açyň, sesiň we ýüküň ýokdugyny barlaň, her motor 5 minutdan az bolmaly däldir.
(4) Her girişde (motorda) ýangynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we sim simlerini täzeden berkidiň.

3. Aýlyk abatlaýyş we tehniki hyzmat
(1) transhli geçiriji bölekleriň kadaly işleýändigini ýa-da zynjyry ýaglaýandygyny barlaň.
(2) Sinhron bolmagy üçin tutuş rolikli konweýer ulgam zynjyryny sazlaň.
(3) Janköýerleriň we howa kanallarynyň könelişigini we ýerleşişini barlaň.

4. Möwsümleýin abatlaýyş we tehniki hyzmat
(1) podşipnikleriň we howa gözegçilik ulgamlarynyň bitewiligini barlaň.
(2) motorhli hereketlendirijileriň, dişli enjamlaryň, janköýerleriň we nurbat konweýerleriniň berkidiji boltlarynyň we flanes birikmeleriniň berkligini barlaň.
(3) Partlama motoryny täze ýag bilen çalyşyň (motor ýaglamak talaplaryna laýyklykda ýaglanýar).

5. Her ýyl abatlamak we abatlamak
(1) podşipniklere çalgy ýagyny goşuň.
(2) motorhli podşipnikleri düýpli abatlaň.
(3) Esasy proýeksiýa meýdançasynyň esasy galkanyny çalyşyň ýa-da kebşirläň.
(4) Elektron dolandyryş ulgamynyň aragatnaşyk ygtybarlylygyny barlaň.

w (1)
w (2)
w (3)