head_banner.jpg

Önümçilik liniýasy (Atylan partlama - Boýag - Guramak)

 • Q341 Series Reinforced Shot Blasting Machine

  Q341 seriýasy Güýçlendirilen ok partlaýjy maşyn

  Gysgaça mazmun
  Q341 seriýasy Güýçlendirilen atyş partlaýjy maşyna çeňňek aýlanýan köp stansiýaly atyş enjamy hem diýilýär.Bu biziň kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen täze görnüşli partlaýjy maşyn.
  Önümleriň bu tapgyry, kompaniýamyzyň umumy önümler toplumynda Q37 Series Hook görnüşli Shot Blasting Machine-nyň kämilleşdirilen önümidir.
  Bir stansiýa ýarylanda iş böleklerini başga bir stansiýa ýüklemek we düşürmek prosesine düşünip bilýän 2 stansiýa dizaýnyny kabul edýär.
  Esasan ýerüsti arassalamak ýa-da ownuk ýalňyşlyklary, guýma we gurluş böleklerini bejermek üçin ulanylýar.Esasanam motor jaýlary, birleşdiriji çybyklar, dişli şnurlar, silindr görnüşli dişli enjamlar, gysgyçly diafragmalar, kelleli dişli we beýleki önümler ýaly gapdaldan we ýokardan asmak we atmak aňsat iş bölekleri üçin amatly.
  Atylan partlama arkaly, diňe bir işiň üstündäki gum, pos, oksid, kebşirleýji şlak we ş.m. aýryp bolman, bölekleriň üstki gatylygyny ep-esli gowulaşdyryp, işiň içki stresini gowulaşdyryp biler. güýçlendirmek maksadyna ýetiň, ýadawlyga garşylygy gowulaşdyryň.Mundan başga-da, iş böleklerini birmeňzeş metal şöhlelendirip biler we örtügiň hilini we eseriň poslama garşy täsirini ýokarlandyryp biler.

   

 • Q35 Series Turn Table type Shot Blasting Machine

  Q35 seriýaly öwrüm stoly görnüşi atyş partlaýjy maşyn

  Gysgaça mazmun
  Q35 seriýaly öwrüm stoly görnüşi “Shot Blasting Machine” ownuk partlama guýmalaryny, ýuwujylary we ýylylygy bejermek böleklerini ýerüsti bejermek üçin amatlydyr.Şeýle hem, müşderileriň talaplaryna laýyklykda iş bölekleriniň üstüni güýçlendirip biler.Esasanam tekiz aýratynlygy bolan iş bölegini ýerüsti arassalamak üçin amatly;inçe diwar we çaknyşykdan gorkmak.
  Q35M 2-nji seriýa stansiýalary öwüriň Stol görnüşi Shot Blasting Machine, Q35 seriýaly täzelenen önümler.
  (Q35M) Aýlanýan stol rulman bilen aýlanýan gapyda oturdylýar.Gapynyň açylmagy bilen aýlaw stoly çykar.Eseri alyp, ýerleşdirmek gaty amatly.
  Adatça diňe bir tarapa (tekiz bölekler) arassalaýyş talaplary bolan iş böleklerine degişlidir.

   

 • QM Series Anchor Chain Shot Blasting Machine

  QM seriýaly labyr zynjyryny partlaýjy maşyn

  Gysgaça mazmun
  “QM Series Anchor Chain Shot Blasting Machine”, “Anchor Chain” üçin ýörite görnüşli partlaýjy arassalaýjy enjam.Bu enjam tarapyndan atylan partlamadan soň, labyr zynjyrynyň üstündäki oksidleri we goşundylary aýyrar, üstündäki plastiki deformasiýany bolsa, labyr zynjyrynyň ýadawlyk güýjüni we poslama garşylygyny ýokarlandyrar. reňkli film.

 • Mobile type Shot Blasting Machine for Paves

  Jübi görnüşi, asfaltlar üçin atyş enjamy

  Gysgaça mazmun
  Poluň partlaýjy enjamy, atyş materialyny (polatdan ýa-da gumdan) ýokary tizlikde we mehaniki usul bilen iş ýüzüne belli bir burçdan çykarýar.
  Atylan material, gödek ýüzüne ýetmek we galyndylary aýyrmak üçin iş ýüzüne doly täsir edýär.Şol bir wagtyň özünde, tozan ýygnaýjy tarapyndan emele gelýän negatiw basyş, bölejikleri we arassalanan haram tozany we ş.m. howa akymyndan soň arassalanmadyk bölejikler awtomatiki usulda gaýtadan işlener we hapalar we tozanlar tozan ýygnamak gutusyna düşer.

 • Hook Type Shot Blasting Machine

  Çeňňek görnüşindäki ok partlaýjy maşyn

  Maşyn ulanylyşy: Çeňňek görnüşli partlaýjy maşyn, guýma bölegini arassalamak, gurluşyk, himiýa in engineeringenerçiligi, maşyn gurallary we iri, orta göwrümli guýma we ýalpak ýerüsti arassalamak üçin amatlydyr. Iň meşhur arassalaýjy maşyn.Bu arassalaýyş tehnologiýasyny derstasiýa maksadyna ýetmek, içki stresleri ýok etmek üçin ýerüsti ýelimlemäni gowulandyrmak Descaling ýadawlyga garşylygy gowulaşdyrmak Afte arassalamazdan ozal hyzmat ediş möhletini uzaltmak ...
 • Steel Plate Shot Blasting Machine

  Polatdan ýasalan partlaýjy maşyn

  Polat plastinka atyş partlaýjy maşyn, üstüň posyny, kebşirleýiş şlaklaryny we masştabyny aýyrmak üçin örtük metalyny we profilini güýçli partladýar, birmeňzeş metal reňkine öwürýär, örtügiň hilini we poslamagyň öňüni alýar.Ony gaýtadan işlemek 1000 mm-den 4500mm aralygynda bolup, awtomatiki reňklemek üçin giriş gorag çyzyklaryny aňsatlyk bilen birleşdirip biler.

 • Shot blasting machine for Steel track with large specification

  Uly spesifikasiýa bilen polat ýol üçin partlaýjy maşyn

  Önümiň beýany Bu süýreniji görnüşli atyş partlaýjy maşyn, arassalaýyş enjamlarynyň adaty seriýalarynyň biridir.Döküm böleklerini arassalamak, kebşirlemek we kebşirlemek, iş böleginiň üstündäki gum we oksid şkalasyny aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Enjamyň gowy gorag çäreleri, atylan partlaýjy maşynyň oňat öndürijiligi we çişirilýän aýlanyş ulgamynyň amatly gurluşy sebäpli, tapawutly materiallar we iş bölekleri üçin kanagatlanarly netijeler gazanyp bolýar ...
 • Function of catenary type shot blasting machine

  Katenar görnüşli atyş partlaýjy maşynyň işi

  Katenariýa görnüşli atyş partlaýjy maşynyň funksiýasy Q38, Q48, Q58 seriýaly katenariýa basgançakly partlaýjy maşynyň guýulmagy, ýatdan çykarylmagy, iş böleginiň üstündäki çäge, masştab, pos we ş.m.Iş böleginiň üstü metal ýalpyldawuk görnüşde ýüze çykýar we milli JB / T8355-96 Sa2.5 derejesine laýyklykda Ra12.5 talaplary GB6060.5 talaplaryna çenli işiň içindäki stresleri ýok etmek üçin dökülýän üstdäki kemçilikler.Esasy model spesifikasiýasy ...
 • Tunnel type shot blasting machine profile

  Tunel görnüşli partlaýjy maşyn profilini

  Tunel görnüşli partlaýjy maşynyň profiline, şeýle hem, partlaýjy maşynyň üsti bilen çeňňek geçelgesini hem atlandyryp bolar Bu arassalaýjy maşyn, guýma, gurluşyk, himiýa, motor, maşyn ýaly uly we orta ölçegli guýma, ýasama we gurluş böleklerini ýerüsti arassalamak üçin amatlydyr. gural we beýleki pudaklar.Tunel görnüşindäki atyş partlaýjy maşyn programmasy Biz atyş we güýçlendirmek maksadyna ýetmek üçin atyş partlaýyş tehnologiýasyny ulanýarys, sebäbi atyş partlamasy henizem iň tygşytly ...
 • QWD Series Mesh Belt Type Shot Blasting Machine

  QWD seriýaly mesh guşak görnüşindäki ok partlaýjy maşyn

  Gysgaça mazmun
  QWD seriýaly “Mesh Belt Shot Blasting Machine” kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen enjamlaryň täze görnüşidir.
  Arassalaýjy enjamlaryň klassifikasiýasy nukdaýnazaryndan, “Q69 Series Pass-Through Shot Blasting Machine” degişli bolmaly.
  Esasan inçe diwarly guýmalaryň ýerüsti atyş enjamy üçin ulanylýar;inçe diwarly we döwük aýratynlyklara eýe bolan demir ýa-da alýuminiý garyndy guýmalary;keramika we beýleki ownuk bölekler, şeýle hem iş böleklerini berkitmek üçin.
  Gowy üznüksizlik, ýokary arassalaýyş netijeliligi, ownuk deformasiýa, maşynyň binýadyna mätäçlik we ş.m. aýratynlyklary bar, ony ýeke ýa-da önümçilik liniýasy bilen bilelikde ulanyp bolýar.

 • XQ Series Wire Rods Shot Blasting Machine

  XQ seriýaly sim çybyklary partlaýjy maşyn

  Gysgaça mazmun
  “XQ Series” simli çybyklar partlaýjy maşyn ýörite senagat enjamlaryna degişlidir, doly gorag gurluşyny kabul edýär we enjamyň binýadyna mätäç däldir.
  Simli çybyklar üçin arassalaýyş otagynda güýçli “Impeller Head” bilen enjamlaşdyrylan.
  Bu enjam tarapyndan atylan partlamadan soň simiň üstü, birmeňzeş gödekligi görkezýär, alýumin bilen örtülen ýelmeşmäni ýokarlandyrýar;mis örtük.Örtük formasyny ýasaýar we ýykylmaýar.
  Sim çyzuw prosesinde emele gelen içki stresleri ýok edýär.
  Hemişelik hyzmat ediş möhletini almak üçin simiň üstündäki dartyş güýjüni we garşylygyny ýokarlandyrýar Stress poslama döwmek öndürijiligi.

 • BHLP series Mobile–Portable type Shot Blasting Machine

  BHLP seriýaly ykjam - Göçme görnüşli atyş partlaýjy maşyn

  Gysgaça mazmun:
  “Pavers” atýan partlaýjy maşyn, gap-gaçlary gaýtadan işlemek pudagy üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen pawers gödekligi üçin ýörite enjamdyr.
  Esasan örtükleriň üstündäki sürtülme koeffisiýentini ýokarlandyrmak we üstki bezeg täsirini gowulandyrmak üçin ulanylýar.Tüpeň atýan partlaýjy maşynlar bilen gaýtadan işlenenden soň, gapjagazlaryň üstü litçiniň ýüzüne meňzeş täsir görkezer.
  Mermer diwar asylan we ýere garşy skid meýdançalarynda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda has köp ýerüsti asma ýollar gödek ýerleri has gowy görýär, bazaryň bazary bar.