çözgüt

 • Adaty çeňňek görnüşli partlaýjy maşynyň gurnama ädimleri

  Çeňňek görnüşli partlaýjy maşyn, önümçilik zawodynda gurlandan we düzedişden soň birnäçe böleklere bölünip aýrylýar we gurmak üçin ulanyjynyň sahypasyna iberilýär.Ikinji gezek guýlandan soň, labyr boltlarynyň hozy gatylaşandan soň berkidilip bilner....
  Koprak oka
 • Adaty süýrenijiniň partlaýjy maşynyny gurmak we düzetmek

  Önümçilik döwründe we zawoddan çykmazdan ozal, süýreniji atýan partlaýjy maşynyň hilini barlarys, şonuň üçin süýreniji partlaýjy maşyny satyn alanyňyzda, onuň hili barada alada etmeli dälsiňiz.Şeýle-de bolsa, süýreniji görnüşli atyş partlaýjy maşyny ulanmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Atylan partlaýjy maşynyň gündelik hyzmaty we hyzmaty (umumy wersiýa)

  1. Gündelik tehniki hyzmat we tehniki hyzmat (1) Atylan partlaýjy maşynyň we berkidiji partlaýjy maşynyň motorynyň gowşakdygy ýa-da ýokdugy;(2) Atylan partlaýjy tigirdäki könelişen bölekleriň könelişen ýagdaýy we wagtynda çalşylmagy;(3) Barlag gapysynyň ýapykdygy ýa-da ýokdugy;...
  Koprak oka
 • Atylan partlaýjy maşynyň iş prinsipi, gurnama, tehniki hyzmat we tehniki hyzmat

  1. Atylan partlaýjy maşynyň iş prinsipi: Atylan partlaýjy maşyn arassalaýjy maşynyň esasy düzüm bölegi bolup, gurluşy esasan impeller, pyçak, ugrukdyryjy ýeň, ok tigir, esasy wilka, örtük, esasy oturgyç, motor we we ş.m.T-iň ýokary tizlikli öwrüminde ...
  Koprak oka
 • Enjamlaryň artykmaçlyklary we ajaýyp aýratynlyklary (umumy maksatly partlaýjy maşyn)

  1. Näme üçin ingingdao Binhai Jincheng guýma maşynynyň partlaýjy maşynyny saýlamaly ingingdao Binhai Jincheng Casting Machine, esasan, ingingdao Binhai Foundry Machinery Co., L .. .
  Koprak oka
 • 80T öwrüm stoly partlaýjy maşyn işe girizildi

  Bu ýyl iň uly trolleýli partlaýjy maşyn!Birnäçe aýdan 80T öwrüm stoly atyş partlaýjy maşyn ahyrsoňy müşderiniň zawodynda önümçilige başlaýar!
  Koprak oka
 • Çeňňek görnüşli partlaýjy maşynyň müşderisi

  Bu, BHJC Machinery tarapyndan polat önümlerini arassalamak üçin bir çeňňek partlaýjy maşyn.Bular atylmazdan ozal we soň düşürilen suratlar, näderejede tapawudyň bardygyny görüp bilersiňiz: Pos aýrylmasa, iş bölekleri hem güýçlenýär we içki stres ...
  Koprak oka
 • QH6925 rolikli konweýer, partlaýjy maşynyň müşderisi

  “BH Blasting” topary rolikli konweýeriň partlaýjy maşynyny üstünlikli gurnamagy tamamlady.Müşderimiz: “Häzirki ýagdaýy göz öňünde tutup, muny düýbünden goýmak aňsat däl.Soňky birnäçe aýyň dowamynda eden tagallalary üçin tutuş toparyňyza sag bolsun aýdýaryn ...
  Koprak oka
 • polat kagyz müşderisi

  BH Machinery, Taýlandly bir köne müşderi üçin polat kagyzdan partlaýjy maşyn ýasady.Bu enjam, müşderiniň ýörite haýyşy boýunça doly dizaýn edildi we şu aýlarda gaty gowy işleýär.BH Blasting, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmaga we müşderä kömek etmäge hemişe taýýar ...
  Koprak oka
 • polat turbadan partlaýjy maşyn işe girizildi

  Polat turba atýan partlaýjy maşyn, uly tegelek polat turbalaryň we ýel energiýasy ýel diňleriniň daşky diwaryny arassalamak we käbir ýagdaýlarda içki we daşarky diwarlary arassalamak üçin müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän ýörite atyş partlaýjy enjamyň täze görnüşidir. ýüzleri ...
  Koprak oka
 • Q35M 2-nji seriýa stansiýalary öwüriň Stol görnüşi Shot Blasting Machine, Q35 seriýaly täzelenen önümler.

  BHJC Machinery, teker zolagyny öndürýän müşderi üçin Q35M 2 stansiýasyny öwüriň.Bu 2 stansiýa “Turn Table Shot Blasting Machine” “Q35 Series Turn Table Type Shot Blasting Machine” -yň kämilleşdirilen önümidir.Aýlanýan stol wi aýlanýan gapyda oturdyldy wi ...
  Koprak oka
 • Taýlandda kemeri atýan partlaýjy maşyn

  Soňky ýyllarda ýykylan guşakly partlaýjy maşynlar, esasanam çylşyrymly gurluşlar ýa-da list görnüşli, doly awtomatiki, täsirli arassalamak we kiçi enjamlar ýaly kiçi göwrümli iş böleklerini arassalamak üçin has meşhur.
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3