BHQ26 seriýaly ykdysady bahasy bilen çäge partlaýjy gap

Gysga düşündiriş:

Esasan atylan partlaýjy gurnama, ok partlaýyş otagy, trolleý transport ulgamy, tozany aýyrmak ulgamy, elektrik dolandyryş ulgamy we beýleki böleklerden durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

gum partlaýjy gap
Esasan atylan partlaýjy gurnama, ok partlaýyş otagy, trolleý transport ulgamy, tozany aýyrmak ulgamy, elektrik dolandyryş ulgamy we beýleki böleklerden durýar.

1 Partlama otagy
Atylan partlaýyş arassalaýyş otagynyň gabygy reňkli polatdan ýasalan ýüň sendwiç kompozit tagtadan we iş böleginiň atylmagy üçin güýçli, möhürlenen we giň iş meýdany bolan gönüburçly polat kebşirleýiş gurluşdan ýasalýar.Atylan partlaýyş arassalaýyş otagy çep we sag gapdal diwarlardan, yzky diwardan, ýokarky tabakdan, rezin garawuldan we derwezeden ybarat.Atylan partlama otagy metal halid lampalar bilen üpjün edilendir (poslamaýan polatdan goralýar).Otagyň içini ak köýnege garşy rezin garawullar goraýar we ähli garawullar monjuk boltlary bilen oturdylýar.Atylan partlama otagynyň gapysynda konteýner görnüşli elde folio bar.

2 Blaster gurnama
Atylan partlaýjy gurnama tankdan, burun, burun, pnewmatik element we ş.m.-den ybaratdyr.Burun bor karbidinden ýasalyp, çydamlydyr.Burun ultra geýip bolýan ýokary basyşly kauçuk turbadan ýasalýar, şolaryň arasynda tanklaryň öndürilmegi basyş gämilerini ýasamak derejesine eýe.

3 Düwürtik material aýlanyşyny arassalamak ulgamy
Pellet aýlanyşyny arassalaýjy enjam, nurbat konweýerinden, çelek liftinden, pellet çäge bölüjisinden, pellet üpjünçilik derwezesinden we pellet gowşuryş turbasyndan ybarat aýlanyş ulgamyny we pellet bölüniş arassalaýyş ulgamyny öz içine alýar.

Buraw konweýer:
Buraw konweýer korpusdan, nurbat şkafyndan, oturgyçly podşipnikden, hereketlendiriji mehanizmden we ş.m.-den ybaratdyr, ýokary köpugurlylygy, ýokary çalşygy we durnukly we ygtybarly öndürijiligi bilen kompaniýamyzyň seriallaşdyrylan bölegi.
Bu komponent, atylan çäge garyndysyny lifte ýetirmek üçin jogapkärdir.Buraw konweýer atyjy partlaýjy arassalaýyş kamerasynyň düýbünde ýerleşýär we nurbat pyçaklary sürüjiniň şahasyna kebşirlenýär.Işleýän mahaly konweýer motory, bölejikleri akdyryş portuna daşamak üçin sikloid reduktorynyň üsti bilen aýlanmak üçin nurbat konweýerini herekete getirýär, soňra bolsa çykaryş porty dargadylan bölejikleri we tozan garyndysyny liftiň aşagyna geçirýär.
Buraw konweýeriniň iki ujy üç basgançakly möhür bilen goralýar, ahyrky plastinkanyň içine labyrint möhür örtügi goşulýar, ortasynda goramak üçin ýag möhüri ulanylýar we podşipnik ahyrky plastinkadan aýrylýar. tabak.Pelletler we tozanlar çykarylandan soň, ahyrky plastinka bilen rulmanyň arasyndaky boşlukdan düşer we podşipniklere girmez.

Çelek lifti:
Çelek lifti sikloidal pin tekeriniň tizligini peseldýän, ýokarky we aşaky rulonlardan, konweýer kemerinden, kepenkadan, ýapyk barrelden we dartyş enjamyndan we ş.m.-den ybaratdyr we merkezden gaçyryş güýji agyrlyk üçin ulanylýar.
Işleýän wagtyňyz, konweýer kemerine berkidilen çeňňek aşaky bölejikleri döwýär we bölejikleri ýokarsyna iberýär, soňra bolsa merkezden gaçyryş güýji bilen ýykylýar.Poliester sim ýadrosynyň ýörite geçiriş guşagyny kabul etmek, ýokary güýç we ýokary dartyş öndürijiligi.
Tigir, ortasynda sähelçe uzynlyk bilen garaguş-kapas gurluşyny kabul edýär we her gürleýiş çaýkamak arkaly işlenýär.Diňe göteriji lenta bilen tigiriň arasyndaky sürtülmäni gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, köne moda ýeňil tigiriň we tigiriň kemerden süýşmeginiň öňüni alýar, şeýle hem göteriji kemeriň görünmegini azaldýar we hyzmat möhletini uzaldýar;şol bir wagtyň özünde, tigir bilen kemeriň arasynda ýaýramaga täsir edýän dargadylan bomba salmakdan saklanýar.
Lift üçin 10% margin bar.Theokarlandyrma merkezden gaçyryş agyrlygy bilen düşýändigi sebäpli, her gezek ýykylanda, mydama materialyň ýokary göterilişine düşer, şonuň üçin göteriş mukdaryny degişli derejede köpeltmeli.

Pellet bölüji:
Bu enjam dünýäde iň ösen doly perde akymynyň perdesi howa bölüji tabletkanyň galyndy bölüjisini kabul edýär we aýralyk netijeliligi ≥99.5%.Bu bölüji kompaniýamyzyň iň soňky bölüjisidir.Aýyryjy bu enjamyň esasy böleklerinden biridir.Aýralyk zonasynyň dizaýn ululygy bölüjiniň aýralyk täsirine gönüden-göni täsir edýär.Aýralyk täsiri gowy bolmasa, partlaýjy pyçagyň könelmegini çaltlaşdyrar.

4 Trolleý konweýer ulgamy
Tekiz awtoulag daşamak kabul edilýär;ýük göteriji müşderiniň hakyky ýagdaýyna görä düzülendir.Iş böleginiň ýagdaýyna görä, tekiz ulagy arassalamak otagyna el bilen itekläň.Tigiriň öň tarapy, demirýoluň ýokarsyndaky bölekleri döwmek üçin poliuretan gyryjy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

5 Tozany aýyrmak ulgamy
Tozany aýyrmak ulgamyna süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjy, fan, motor, turba, turba we ş.m. girýär.
Awtomatiki impuls yza gaýdýan, tozany aýyrýan klapan pnewmatik gözegçiligi kabul edýär we külüň aşagyndaky tozan hadysasynyň öňüni almak üçin, tozan ýygnaýan barrel külüň aşagynda ýerleşdirilýär.
Tozan süzgüçli kartrij arassalamak we gaýtadan ulanmak üçin aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.

6 Elektrik ulgamy
Atylan blaster, tehniki hyzmat ediş gapysy, proýekte gözegçilik ediji we proýektiň aýlanyş ulgamy, enjamlaryň ygtybarly işlemegini we operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin elektrik gulpy we öz-özüni gulplamak mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandyr.Yzyna tozan urýan awtomatiki impuls dolandyryşyny kabul edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň